Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем

КОЛЕКТИВ АВТОРІВ: Албанський І.Б., Возна Н.Я., Гуменний П.В., Давлетова А.Я., Заставний О.М., Івасьєв С.В., Маслияк Б.О., Николайчук Я.М., Пітух І.Р., Сегін А.І.

Рекомендовано до друку Вченою радою Західноукраїнського національного університету (протокол №6 від 22.02.2023року).

Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем : Монографія / за загальною редакцією А.І. Сегіна — Тернопіль: ВПЦ «Університетська думка», 2023.- 495 с.
ISBN 978-966-654-695-4

АНОТАЦІЯ: У монографії викладено фундаментальні теоретичні основи проектування комп’ютерно-інтегрованих систем. Узагальнено методології, теорії та синтез спеціалізованої мікропроцесорної техніки формування, перетворення, передавання та інтегрованого цифрового опрацювання інформаційних потоків у комп’ютеризованих системах реального часу. Охоплено широкий клас рішень науково-прикладних задач на основі розроблених нових матрично-модульних методів та мікроелектронних спецпроцесорних засобів організації руху цифрових даних та інформаційних потоків. Теоретична основа схемотехнічних рішень широкого класу проблемно-орієнтованих спецпроцесорів охоплює кодові системи ТЧБ.

Монографія призначена для науковців та фахівців у галузі «Автоматика та приладобудування» і може бути корисною для аспірантів та студентів, які навчаються за відповідним напрямом.

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІНФОРМАТИЦІ

КОЛЕКТИВ АВТОРІВ: Албанський І.Б., Возна Н.Я., Волинський О.І., Воронич А.Р., Грига В.М., Гринчишин Т.М., Гуменний П.В., Давлетова А.Я., Заставний О.М., Івасьєв С.В., Касянчук М.М., Круліковський Б.Б., Люра О.Л., Николайчук Л.М., Николайчук Я.М., Пастух Т.І., Пітух І.Р., Сегін А.І., Сидор А.І., Якименко І.З., Яцків В.В.

Спеціалізовані комп’ютерні технології в інформатиці / під загальною редакцією Я. М. Николайчука. — Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2017.- 913 с.

АНОТАЦІЯ: У монографії системно викладено фундаментальні теоретичні основи інформатики спеціалізованих комп’ютерних технологій. Вперше зроблено узагальнення методології, теорії та спеціалізованої мікропроцесорної техніки формування, перетворення, передавання та інтегрованого цифрового опрацювання інформаційних потоків у розподілених комп’ютеризованих системах (РКС) реального часу. Особливу увагу приділено математичним основам систем кусково-постійних ортогональних функцій та теоретико-числових базисів (ТЧБ), кодові системи яких породжують відповідні позиційні та непозиційні системи числення у простих та розширених полях Галуа. Охоплено широкий клас ефективних рішень науково-прикладних задач на основі розроблених нових матрично-модульних методів та мікроелектронних спецпроцесорних засобів організації руху цифрових даних та інформаційних потоків у РКС реального часу. Теоретична основа схемотехнічних рішень широкого класу проблемно-орієнтованих спецпроцесорів охоплює кодові системи ТЧБ: Унітарного, Хаара, Радемахера, Крестенсона, Галуа та їх мультиструктур Радемахера-Крестенсона і Хаара-Крестенсона.

У якості критеріїв ефективності розроблених методів та схемотехнічних рішень спецпроцесорів застосовані оцінки: апаратної, часової, функціональної, структурної та ентропійної складності.

Методи цифрового опрацювання даних базуються на теоретичних засадах статистичного, кореляційного, спектрального, кластерного, логіко-статистичного інформаційного, ентропійного та образно-кластерного опрацювання сигналів та цифрових поліфункціональних даних.

Монографія призначена для науковців та спеціалістів у галузях «Інформаційні технології» та «Автоматика та приладобудування» і може бути корисною для аспірантів та студентів, які навчаються за відповідними напрямами.

COMPUTER TECHNOLOGIES IN INFORMATION SECURITY


КОЛЕКТИВ АВТОРІВ: Alishov Nadir, Albanskyi Ivan, Bredelev Boris, Davletova Alina, Franko Yurii, Humenniy Petro, Ivasyev Stepan, Kasianchuk Mykhaylo, Kimak Volodymyr, Krulikovskyi Boris, Kudin Anton, Liura Oleg, Nykolaichuk Lubov, Pikh Volodymyr, Pitukh Ihor, Protsiuk Halyna, Segin Andriy, Shvidchenko Inna, Volynskyy Orest, Voronych Artur, Vozna Nataliia, Yakymenko Ihor, Yatskiv Vasyl, Zastavnyi Oleg, Zavediuk Tetiana /edited by Valeriy Zadiraka, Yaroslav Nykolaichuk.

Methods of Effective Protection of Information Flows / edited by Valeriy Zadiraka, Yaroslav Nykolaichuk.- Ternopil: Terno-graf, 2014.- 308 p.

АНОТАЦІЯ: The fundamentals of the theory and practice of crypto protection structured information flow and signals are described In the monograph. First attempt is made to generalize the theory and methodology of cryptographic and stenographic protocols for cloud systems. The characteristics of cloud systems and cloud security standards in modern information society are determined. The formalized description is shaped of the basic principles of arithmetic logic operations in various theoretical-numerical bases for CPU processing of large numbers and bit information encryption. Particular attention is paid to algorithms of transformations and implementation between-bases transitions of high-performance special processors correlation data processing in the Haar-Krestenson’s basis. Theory of structuring information flow in interactive computer systems is stated, the processes of forming and processing of structured data and evaluation of information entropy measures are described. Theoretical foundations of structuring data cluster monitoring of quasistationary objects are set out. Characteristics correcting codes are systematized. The attention is paid to the theoretical foundations of information flow protection against errors and unauthorized access based on a new class of signal correcting codes. Theoretical approaches, methods and models protect the information flow are reviewed and based on number theory and Krestenson’s theoretical-numerical basis. The two-dimensional matrix and fractal models in the vicinity of data encryption solutions of RSA’s standard are systematized. The principles of information technology and associative multiport memory with multi-access protection against unauthorized access are formulated. Solving the problem of images recognition based special processors on neural components is considered. Information security of intellectual subject of law and dynamic of its quasi-stationary communications is described.

METHODS OF EFFECTIVE PROTECTION OF INFORMATION FLOWS

AUTHORS: Bogdan Shevchuk ,Boris Krulikovsky, Igor Pitukh, Igor Yakymenko, Lyubov Nykolaychuk, Natalia Koshkina, Natalia Vozna, Mykhaylo Kasyanchuk, Oleg Zastavnyi, Artur Voronych, Orest Volynskyi, Volodymyr Kimak.

Edited by V.Zadiraka, Ya.Nykolaichuk.

Methods of effective protection of information flows / edited by V.Zadiraka, Ya.Nykolaichuk. — Ternopil: Terno-graf, 2014.- 308 p.

АНОТАЦІЯ: У монографії викладено теоретичні основи та інформаційні технології сучасної криптографії, а також швидкі алгоритми декодування RSA за допомогою Китайської теореми про залишки. Виконана формалізація технологій побудови матричних моделей руху даних однорівневих криптозахищених розподілених комп’ютерних систем. Викладена теорія поліпшення виконання математичних операцій у двоключових системах криптографії. Приведені ефективні алгоритми багаторозрядної арифметики при вирішенні задач криптозахисту даних. Сформульована проблема прихованої передачі інформації методами комп’ютерної стеганографії. Обґрунтований спектральний аналіз стеганографічних контейнерів. Викладені теоретичні основи високопродуктивних алгоритмів криптографії з використанням теорії чисел. Приведені приклади застосування базису Крестенсона для кодування даних. Систематизовані методи і засоби інформаційної підтримки комп’ютерної безпеки бездротових комп’ютерних мереж. Приведені теоретичні основи кодів поля Галуа та ентропійна маніпуляція сигналів в комп’ютерних мережах з захистом від помилок та несанкціонованого доступу. Систематизовані інформаційні моделі комунікаційної взаємодії між суб’єктами права в умовах стенографії та цифрового підпису. Викладений метод виконання модульних операцій при виконання алгоритмів шифрування даних над багаторозрядними числами, а також структури компонентів спецпроцесора шифрування даних.

КОДИ ПОЛЯ ГАЛУА: теорія та застосування

АВТОР: Николайчук Я.М.

Николайчук Я.М. Коди поля Галуа: теорія та застосування./Монографія/ ‑ Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2012. ‑ 576 с.

АНОТАЦІЯ: У монографії викладено фундаментальні основи теорії чисел у різних теоретико-числових базисах. Вперше зроблена спроба узагальнення теорії, методології, моделей і алгоритмів формування, перетворення, опрацювання, передавання, а також побудови спецпроцесорів у кодах поля Галуа. Сформовані базові принципи формалізованого опису широкого класу абелевих груп та полів Галуа. Особливу увагу приділено теорії та технології формування, перетворення, опрацювання та передавання інформаційних потоків на основі кодів поля Галуа в розподілених комп’ютерних системах реального часу. Викладена теорія генерування кодів поля Галуа на основі незвідних поліномів виконання арифметичних операцій у кодах Галуа та побудови відповідних спецпроцесорів на різних рівнях розподілених комп’ютерних систем. Розглянуто процеси вдосконалення компонентів комп’ютеризованих систем на основі кодів поля Галуа, а також їх реалізації в комп’ютерних системах. Викладена теорія кодових шкал та дисків в базисі Галуа. Розглянуті теоретичні підходи та методи нелінійного кодування джерел інформації на основі адаптивних методів, інтегрально-імпульсної технології у теоретико-числовому базисі Галуа та процедур рандомізації цифрових повідомлень. Узагальнена теорія перетворення та опрацювання цифрової інформації на основі багатоканальних кодів Галуа в середовищі теоретико-числового базису Крестенсона. Розроблені теоретичні засади міжбазисних перетворень Радемахера-Галуа та Радемахера-Крестенсона. Приділено увагу теоретичним основам побудови спецпроцесорів кореляційного опрацювання інформації в різних теоретико-числових базисах. Подані структурні та схемотехнічні рішення формувачів, перетворювачів, засобів реєстрації та передавання інформації, а також спецпроцесорів у теоретико-числовому базисі Галуа, які застосовані в спеціалізованих та проблемно-орієнтованих комп’ютерних системах у різних галузях промисловості та виробництва. Монографія призначена для науковців і спеціалістів у галузі «Інформатика» та «Комп’ютерні технології» і може бути корисна для аспірантів та студентів, які навчаються за напрямками «Технічна кібернетика»,»Комп’ютерна інженерія», «Комп’ютерні науки» та «Системна інженерія».

ПРОЕКТУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

АВТОРИ: Николайчук Я.М., Возна Н.Я., Пітух І.Р.

Николайчук Я.М., Возна Н.Я., Пітух І.Р. Проектування спеціалізованих комп’ютерних систем. — Тернопіль: ТНЕУ, 2010.- 392c.

АНОТАЦІЯ: Мета пропонованого навчального посібника – комплексний аналіз теоретичних основ, інформаційних технологій, моделей та стратегій проектування архітектур та компонентів спеціалізованих комп’ютерних систем, висвітлення наукового та навчального змісту дисципліни «Проектування спеціалізованих комп’ютерних систем».

Навчальний посібник характеризується новизною теоретичного, методологічного та технолого-інформаційного матеріалу. Більша частина посібника у системно впорядкованому вигляді публікується вперше в Україні. Глибокому засвоєнню курсу сприятимуть навчальні тренінги, до складу яких входять контрольні запитання, завдання та приклади рішення задач, пов’язаних з технологією проектування спеціалізованих комп’ютерних систем (СКС) на базі розроблених авторами інформаційних основ побудови сімейства моделей та епюр руху даних в однорівневих та багаторівневих СКС.

У додатках наведено умови завдань розробки проектних рішень та приклади проектування розподілених СКС.

Навчальний посібник належить до методичного забезпечення дисципліни «Проектування спеціалізованих комп’ютерних систем» напряму «Комп’ютерна інженерія» професійного спрямування «Спеціалізовані комп’ютерні системи» і може використовуватися у ВНЗах під час вивчення суміжних дисциплін: «Основи побудови спеціалізованих комп’ютерних систем», «Проектування комп’ютерних систем», «Проблемно-орієнтовані комп’ютерні системи» та інш.

Для студентів, аспірантів, наукових співробітників, проектантів КС та інших категорій спеціалістів у галузі комп’ютерних систем та інформаційних технологій.

ТЕОРІЯ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

АВТОР: Николайчук Я.М.

Николайчук Я.М. Теорія джерел інформації / Монографія / – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 536с.:

АНОТАЦІЯ:У монографії викладено фундаментальні основи теорії джерел інформації та базові принципи моделювання складних розподілених комп’ютерних систем на основі матричних моделей руху даних та епюр собівартості руху даних. Особливу увагу приділено технології побудови сукупності моделей джерел інформації та методології проектування розподілених комп’ютерних систем на їх основі. Розглянуто також закони економічної доцільності вдосконалення комп’ютерних систем, стратегію етапів її впровадження, логіко-статистичні інформаційні моделі діагностики станів та відхилень від норми стаціонарних та квазістаціонарних об’єктів управління. Викладені основи теорії формалізації інформаційних джерел юридичних знань та методологію побудови їх продукційних моделей. Монографія призначена для спеціалістів у галузі проектування та моделювання складних комп’ютерних систем і може бути корисна для аспірантів та студентів, які навчаються за напрямом «Комп’ютерна інженерія»

ТЕОРІЯ МОДЕЛЕЙ РУХУ ДАНИХ РОЗПОДІЛЕНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

АВТОРИ: Николайчук Я.М., Пітух І.Р., Возна Н.Я.

Николайчук Я.М., Пітух І.Р., Возна Н.Я. Теорія моделей руху даних розподілених комп’ютерних систем. Тернопіль: ТНЕУ, 2008.-216 с.

АНОТАЦІЯ:У монографії викладено теоретичні основи та інформаційні технології побудови моделей руху даних в розподілених комп’ютерних системах. Наведено основи моделювання процесів руху та цифрової оброки даних стосовно розподілених комп’ютерних систем. Виконана формалізація характеристик системних об’єктів комп’ютерних систем, включаючи: процесори, дані, системи передавання даних, об’єкти управління та оператори. Визначені атрибути та викладена інформаційна технологія побудови матричних моделей руху даних. Подані приклади побудови сімейства похідних моделей руху даних, які включають моделі: граф-розгалужене дерево, параметрична часова та структурно-часова, мережевий графік, суміщений часовий граф, блок-схема алгоритму оброблення даних  та граф- алгоритмічна. Викладені методологічні основи побудови тривимірних та модифікованих матричних моделей. Введено поняття епюри циклів руху даних, які враховують характеристики собівартості руху даних в пунктах формування, цифрової обробки, архівації та прийняття рішень в різних топологіях комп’ютерних мереж. Викладені теоретичні основи та принципи побудови кластерних моделей руху даних квазістаціонарних об’єктів управління. Систематизовані інформаційні, статистичні та кореляціні моделі об’єктів управління. Наведені математичні та інформаційні моделі руху даних є першим узагальненням теоретичних основ моделювання процесів формування, передавання та цифрової обробки даних в розподілених комп’ютерних системах, які завершуються оптимізаційними задачами вибору варіантів та стратегії проектування складних комп’ютерних систем.