Возна Наталія Ярославівна

Науковий ступінь : доктор технічних наук.

Вчене звання : професор.

Посада: професор кафедри СКС

E-mail:  nvozna@ukr.net

Освіта

• В 1998 році закінчила Тернопільську академію народного господарства і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Інформаційні системи в менеджменті» та  здобла кваліфікацію інженер-економіст.

• В 2007 році закінчила аспірантуру при Тернопільському національному економічному університеті.

• В 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування та організація руху структуризованих даних в багаторівневих розподілених комп’ютеризованих системах»  за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.

• В 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем.

• У 2020 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему: «Теорія, методи та засоби структуризації поліфункціональних даних в розподілених комп’ютерних системах» за спеціальністю 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти.

• У 2022 році присвоєно вчене звання професора кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем.

Особисті відзнаки

Диплом лауреата обласної премії імені Івана Пулюя (2021 р.) – за високі досягнення у винахідницькій та науково-технічній творчості.

Публікації

Возна Н.Я. є автором 175 наукових праць, серед яких  статті у фахових наукових виданнях України та закордонних періодичних наукових виданнях, патенти України, монографії (одноосібні та у співавторстві), навчальні посібники у співавторстві.

Вибрані публікації

1. Возна Н.Я. Алгоритми розв’язання задач криптозахисту пікселів кольорових зображень у базисі Радемахера та залишкових класах / Н.Я.Возна, Я.М.Николайчук, О.І.Волинський // Кибернетика и системный анализ, 2019. – том 55, №3. ‑ С.149-163. (SCOPUS) ISSN 1060-0396 (print version), ISSN 1573-8337 (electronic version).

2. Високопродуктивні матричні та потокові перемножувачі цифрових даних / Я М. Николайчук, Н.Я. Возна, В.М. Грига [та ін.] // Математичне та комп’ютерне моделювання: Технічні науки: збірник наукових праць. ‑ Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет ім.І. Огієнка, 2019. – Вип.19. – С.101-107.

3. Асиметричні алгоритми шифрування у системі залишкових класів / Я.М. Николайчук, І.З. Якименко, Н.Я. Возна, М.М. Касянчук // Кібернетика та системний аналіз. ‑ 2022. – Т. 58, №4. ‑ С.129-138.

4. Возна Н. Метод статистичного опрацювання даних RGB-пікселів кольорових зображень на основі кодів бінарної арифметики та залишкових класів / Н.Возна, І.Пітух, Л.Грига // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 2023. ‑ №36, ‑ С.43-47.

5. High-performance components of hardware multi-bit specific processors for the addition and multiplication of binary numbers / Yaroslav Nykolaychuk, Volodymyr Hryha, Nataliia Vozna, Ihor Pitukh, Lyudmila Hryha // Computer Systems and Information Technologies, 2023. — №2. С.25–32.

6.N.Y. Vozna Algorithms for solving problems of cryptographic protection of color image pixels in the Rademacher’s basis and residue number systems / N.Y. Vozna, Y.M. Nykolaichuk, O.I. Volynskyi // Cybernetics and Systems Analysis. ‑ May 2019, Volume 55, Issue 3, pp 474–487. ISSN 1060-0396 (print version), ISSN 1573-8337 (electronic version).

7. Structuring of algorithms for data sorting and new principles of their parallelization / V. Gryga, Ya. Nykolaychuk, N. Vozna [and others] // Proceeding of the International Conference “Advanced Computer Information Technologies”: ACIT‘2019. ‑ 2019. ‑ P. 205-208.

8. High-performance multi-bit adder-accumulators as components of the ALU in supercomputers / Yaroslav Nykolaychuk, Volodymyr Hryha, Nataliia Vozna, [and others] // CEUR Workshop Proceedings of the 4th International Workshop on Intelligent Information Technologies & Systems of Information Security, 2023. – Volume 3373. – Р.649-661. ISSN 1613-0073.

9. Возна Н. Теорія та концепція цифрового опрацювання поліфункціональних даних / Н.Возна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання». ‑ Івано-Франківськ, 2019. ‑ C.123-126.

10. Пат.107904 Україна МПК G06F 3/023 (2006.01) Пристрій для введення алфавітно-цифрових даних / Николайчук Я.М., Мельник А.О., Возна Н.Я., Мельник В.А. №а201404203; заявл.18.04.2014; опубл.25.02.2015, Бюл. №4/2015.

11. Пат.115751 Україна МПК G06F 7/501 (2006.01) Комбінаційний суматор / Возна Н.Я., Круліковський Б.Б., Грига В.М., Давлетова А.Я., Николайчук Я.М. № а 2017 01347 заявл.13.02.2017; опубл.11.12.2017, Бюл. №23/2017.

12. Пат.116176 Україна МПК Н03М 1/38 (2006.01) Аналого-цифровий перетворювач / Возна Н.Я., Круліковський Б.Б., Николайчук Я.М., Грига В.М., Піх В.Я. № а 2016 12016 заявл.28.11.2016; опубл.12.02.2018, Бюл. №3/2018.

13. Пат.116601 Україна МПК G06F 7/501 (2006.01) Комбінаційний суматор / Круліковський Б.Б., Возна Н.Я., Грига В.М., Николайчук Я.М. № а 2017 00814 заявл.30.01.2017; опубл.10.04.2018, Бюл. №7/2018.

14. Пат.115182 Україна МПК (2017.01) G06F 7/00 G06F 7/38 (2006.1) Числоімпульсний пристрій для множення / Давлетова А.Я., Круліковський Б.Б., Николайчук Я.М., Возна Н.Я. №а201512081; заявл.07.12.2015; опубл.25.09.2017, Бюл. №18/2017.

15. Николайчук Я.М. Проектування спеціалізованих комп’ютерних систем: Навчальний посібник / Я.М. Николайчук, Н.Я. Возна, І.Р. Пітух ‑ Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф». 2010. – 392с., іл.

16. Nykolaichuk Ya.M. Structuring the movement of data in computer systems / Ya.M. Nykolaichuk, N.YaVozna, I.R. Pitukh ‑ Ternopil: Terno-graf, 2013.- 284 p.

17. Methods of effective protection of information flows / Natalia Vozna and others /edited by Valeriy Zadiraka, Yaroslav Nykolaichuk. ‑ Ternopil: Terno-graf, 2014. ‑ 308 p.

18. Computer technologies in information security / Natalia Vozna and others / edited by Valeriy Zadiraka, Yaroslav Nykolaichuk. ‑ Ternopil: «Kart-blansh», 2015.‑ 387p.

19. Возна Н.Я. Теоретичні основи та методи структуризації інформаційних потоків даних // Спеціалізовані комп’ютерні технології в інформатиці: Монографія / за загальною редакцією Я.М.Николайчука / Н.Я. Возна – Тернопіль: «Бескиди», 2017. – 919 c. С. 199-288.

20. Возна Н.Я. Структуризація поліфункціональних даних: теорія, методи та засоби: монографія / Н.Я. Возна – Тернопіль: ТНЕУ, 2018. – 378 с.

21. Возна Н.Я. Теоретичні основи та методи структуризації інформаційних потоків даних // Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем: Монографія / за загальною редакцією А.І. Сегіна / Н.Я.Возна – Тернопіль: ВПЦ  «Університетська думка» 2023.- С.118-191.